Thông tin trường Đại học Montesquieu – Bordeaux IV

Tiềm năng nghiên cứu của trường thể hiện rõ ở 3 trung tâm đào tạo tiến sĩ (luật, khoa học kinh tế, quản lý và dân số, khoa học chính trị) và 57 chuyên ngành thạc sĩ .

Hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quốc tế hoá các sứ mạng của Đại học Montesquieu – Bordeaux IV. Điều này thể hiện rõ trong chính sách hợp tác về giảng dạy và nghiên cứu thông qua những nỗ lực của trường trong việc trao đổi sinh viên.

Mỗi năm trường đón khoảng 2500 sinh viên nước ngoài trong đó hơn 200 người đến từ các đại học đối tác Châu Âu trong khuôn khổ chương trình Socrates-Erasmus. Trường có hơn 200 quan hệ đối tác với các đại học nước ngoài trong đó một nửa là Châu Âu và tham gia vào nhiều chương trình hợp tác quốc tế trong khuôn khổ tài trợ của Pháp, Châu Âu và quốc tế.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>